Learn English Online

News Technology Today

Learn English Through Pictures

Read more »

Xem tất cả

11 cụm từ với “can’t” bạn cần biết

Việc sử dụng “can’t” kết hợp với một động từ khác sẽ cho ra nhiều cụm từ có nghĩa thú vị. 11 cụm có chứa “can’t” nói trên hay được người bản ngữ sử dụng.Thay vì dịch nghĩa đen là “không thể + động từ”, những cụm này còn chứa sắc thái nghĩa khác nhằm…

Cách nói ‘Bạn sai rồi’ trong tiếng Anh

Làm thế nào để nói với một người rằng họ đã sai mà không làm mất lòng? Bạn có thể tham khảo các mẫu câu sau đây. Nội dung chính Cách nói lịch sự Cách nói ít lịch sự hơn một chút  Cách nói không lịch sự Cách nói khiếm nhã Cách nói lịch sự Có hai mẫu …

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào

Vocaburary English

Beautiful Girl Compilation